Algemene voorwaarden Aristeia - De Kleine Franciscus
Gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, Hooipolder 18 (5235 VM), hierna te noemen gebruiker.


Artikel 1. DEFINITIES
1.01 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de opdrachtgever van gebruiker die een overeenkomst aangaat of middels een offerte van informatie wordt voorzien.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.01 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.02 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. DIENSTEN

Artikel 3.01. OFFERTES
3.01.1 Alle door gebruiker gedane prijsopgaven zijn approximatief van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.
3.01.2 De offertes betreffen uitsluitend de hierin genoemde werkzaamheden en gelden niet automatisch voor vervolgwerkzaamheden.
3.01.3 Indien tijdens de advieswerkzaamheden blijkt, dat een prijsverhoging zal ontstaan van meer dan 10% van de geoffreerde prijs, zal hierover eerst contact met de opdrachtgever worden opgenomen, indien de omstandigheden dit toestaan.
3.01.4 Bij een prijsverhoging van minder dan het in lid 3 genoemde percentage, vervalt de in lid 3 genoemde verplichting en wordt de opdrachtgever geacht met deze prijsstijging stilzwijgend akkoord te gaan.
3.01.5 De opdrachtgever heeft het recht van de gebruiker te verlangen dat gebruiker aantoont dat een doorberekende prijsstijging reëel is.
3.01.6 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders; overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.
3.01.7 De door gebruiker gemaakte kosten (verschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen ondermeer bestaan uit: verzendkosten, vervoerkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Artikel 3.02. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.02.1 Een opdracht komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging van de gebruiker op papier, via email of door betaling van het afgesproken bedrag.
3.02.2 Gebruiker zal de opdracht na beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.02.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3.3. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
3.03.1 De met gebruiker overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3.04. WIJZIGING IN DE OPDRACHT
3.04.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg - indien nodig - de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.04.2 Indien de partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.04.3 Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal de gebruiker de opdrachtgever hiervan tevoren over inlichten.

Artikel 3.05 GEHEIMHOUDING
3.05.01 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.05.02 Het staat gebruiker vrij om casussen te anonimiseren en aan te bieden voor het behalen en/of behoud van de nodige keurmerken.

Artikel 3.06. INTELLECTUEEL EIGENDOM
3.06.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
3.06.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, cursus-, les en trainingsmateriaal, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3.06.3 Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 3.07. AANSPRAKELIJKHEID
Gebruiker is niet aansprakelijk voor.
3.07.1 Voor de door de opdrachtgever aan gebruiker verstrekte informatie en gegevens.
3.07.2 Indien door de opdrachtgever onjuiste informatie en gegevens worden verstrekt en het advies van gebruiker hierop is gebaseerd, ook niet in het geval dat die gegevens evident onjuist waren en gebruiker dat mogelijkerwijs had kunnen ontdekken.
3.07.3 De adviezen verstrekt door de door gebruiker ingeschakelde derden. Indien het advies van gebruiker achteraf niet geschikt blijkt voor het doel waarvoor de opdrachtgever gebruiker heeft ingeschakeld.

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
3.07.4 De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
3.07.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.07.6 In afwijking op hetgeen hierboven in lid 6 van dit artikel bepaalde, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
3.07.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker of de directe ondergeschikten van gebruiker.
3.07.8 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 3.08. OVERMACHT
3.08.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden ook daaronder begrepen.
3.08.2 Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de verplichtingen jegens opdrachtgever verhindert, intreden nadat gebruiker haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.08.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker jegens opdrachtgever opgeschort. Indien deze periode van opschorting langer dan 2 maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat
3.08.4 Indien bij bet intreden van de overmacht reeds werkzaamheden zijn verricht dan is gebruiker gerechtigd deze werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3.09. KLACHTEN
3.09.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
3.09.2 Indien de klacht gegrond is zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.09.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 3.10. BEËINDIGING
3.10.1 Gebruiker is gerechtigd een aangenomen opdracht voortijd te beëindigen wanneer de gebruiker verwacht dat het gewenste kwalitatieve resultaat uit zal blijven.
3.10.2 Gebruiker is gerechtigd een opdracht voortijdig te beëindigen indien de omstandigheden bij de opdrachtgever en / of de opdracht(en) van dien aard (blijken te) zijn dat gebruiker zich om ethische redenen hiermee niet kan verenigen.
3.10.3 Indien gebruiker zich genoodzaakt voelt voortijdig een opdracht te beëindigen, zoals vernoemd in 14.1 en 14.2, dan is gebruiker gerechtigd het volledige bedrag, gemoeid met de opdracht bij gebruiker in rekening te brengen met een maximum van € 7.5000,=, zegge zeveneneenhalf duizend euro. Artikel 3.11. BETALING
3.11.1 Alle aan gebruiker uit hoofde van door gebruiker verrichtte werkzaamheden verschuldigde bedragen, worden geacht brengschulden te zijn en dienen te worden voldaan aan het kantoor van gebruiker of via een binnen de rijksgrenzen erkende wijze van betaling (bijv. Bank of Giro-overschrijving) in de valuta waarin door gebruiker is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.11.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3.11.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de gebruiker gerechtigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen aan de sub 1 bedoelde betalingsverplichting.
3.11.4 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
3.11.5 Gebruiker behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van het uitvoeren van de opdracht op te schorten indien door opdrachtgever vorige leveranties / diensten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.
3.11.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever ten gevolge van dit niet leveren.
3.11.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats de opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een andere (!latere) factuur.

Artikel 3.12. OPSCHORTING
3.12.1 De gebruiker is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien een opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen.
3.12.2 Een opdracht zal eerst dan worden hervat na ontvangst van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 3.13. HERHAALDELIJK IN GEBREKE BLIJVEN
3.13.1 Bij het herhaaldelijk in gebreke blijven van een opdrachtgever zal de gebruiker het recht hebben verdere werkzaamheden voor die betreffende opdrachtgever te weigeren.

Artikel 3.14 ANNULERING
Ten aanzien van de annulering van opleiding, trainingswerkzaamheden, adviesen en coachingsopdrachten gelden de volgende annuleringskosten:
3.14.01 Bij annulering van een opdracht na ondertekening van de offerte / opdrachtbevestiging is minimaal 40% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering tussen zes (6) en vier (4) weken voor aanvang van de opleiding / training / coaching is vijftig procent (50%) van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering tussen vier (4) en twee (2) weken voor aanvang opleiding / training / coaching is tachtig procent (80%) van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan twee (2) weken voor aanvang van de opleiding / training / coaching is honderd procent (100%) van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.
3.14.02 Bedoelde annuleringskosten vervallen indien een der partijen kan zorgdragen voor vervangende deelneemster(s) / deelnemer(s).
Ten aanzien van de annulering van overige opdrachten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
3.14.03 Indien een opdrachtgever, nadat reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht, deze opdracht om welke reden dan ook annuleert, is de gebruiker gerechtigd alle door gebruiker op dat moment reeds gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomstenderving aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.14.04 Annulering van een opdracht waarmee reeds een aanvang is gemaakt, zal in principe niet worden geaccepteerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van de gebruiker, zal een reeds aangevangen opdracht kunnen worden afgebroken.
3.14.05 Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het gehele met de verstrekte opdracht gemoeide bedrag.

Artikel 4. PRODUCTEN

Artikel 4.01 LEVERING
4.01.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.01.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal gebruiker bestellingen tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.01.3 Aan de leveringsplicht van de gebruiker, behoudens tegenbewijs, is voldaan zodra de door de gebruiker geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.01.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Artikel 4.02. PRIJZEN
4.02.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de importeur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.02.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.02.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 4.03. ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT
Ten aanzien van producten gelden de volgende annulerings- / herroepingsvoorwaarden:
4.03.01 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk of per email melding te maken bij gebruiker. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de gebruiker er zorg voor dat binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 5. GEGEVENSVERSTREKKING
5.01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de opdracht op te schotten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.02 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. TOEPASSELIJK RECHT
6.01 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 7. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
7.01 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
7.02 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de laatste versie waar opdrachtgever voor akkoord voor getekend heeft.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.